Търгово предложител: Вианд ЕАД

Инвестиционен посредник: Карол АД

Дружество обект: Свинекомплекс Николово АД

Цена: 0.930 лв. за 1 акция

Начална дата за приемане: 28.10.2019 г.

Крайна дата за приемане на Търговото предложение: 25.11.2019 г.

На основание чл. 149а, ал. 3 от ЗППЦК "Вианд" ЕАД едновременно упражнява правото по 149а, ал. 1 и изпълнява задължението си по чл. 149, ал. 6 като отправя търгово предложение за закупуване на акциите на останалите акционери в "Свинекомплекс Николово" АД. Търговият Предложител притежава пряко 3 416 204 броя акции, представляващи 97.60% от капитала и от гласовете в общото събрание на акционерите на "Свинекомплекс Николово" АД.

Предложителят e изпълнил задължението си да публикува съобщение за търговото предложение и съществените му условия, в съответствие с изискването на чл. 154, ал. 1 от ЗППЦК, чрез публикация на 25.10.2019 г., на интернет страницата investor.bg.


Приложения

Търгово предложение

1- Liquidation Valuation Report _22.08.2019.pdf

2- Liquidation Valuation Report_VIAND_smetki-zaPrint.pdf

3- Liquidation Valuation Report_invetarna kniga 30062019.pdf

4-Liquidation Valuation Report_oborot_jivotni_30062019.pdf

5-Liquidation Valuation Report_oborotna vedomost 30062019.pdf

6-Liquidation Valuation Report_balans.pdf

Bank reference.pdf

Compensation Act.pdf

Declaration Art.151, paragraph 3.pdf

Nikolovo 2.0_Declaration 151_3.pdf

Nikolovo 2.0_PoA_RM_Karoll.pdf

Nikolovo 2.0_Образец Заявления за приемане и оттегляне натъргово_09.10.19.pdf

Nikolovo 2.0_Потвърждение на сделки ВИАНД.pdf

Nikolovo 2.0_Седмичен бюлетин Централен депозитар_20190715.pdf

Nikolovo 2.0_Седмичен бюлетин Централен депозитар_20190812.pdf

Становището на СД на Свинекомплекс Николово от 15.10.2019