Вианд АД - Клон Врана

Капацитетът на Фуражния завод на Вианд АД - Клон е 1600 тона на месец. Количеството на произвежданите и реализираните комбинирани фуражи годишно е 12 000 -15 000 тона.

Благодарение на изключително добре развитата мрежа от дистрибутори и собствени складове, Фуражният завод на "Вианд" АД -Клон държи водещ дял от пазара на комбинирани фуражи в западна и централна България.

Предприятието е вписано в регистъра на одобрените производители на храни за животни към БАБХ – с идентификационен № α BG 22 3 0075. Фуражният Завод е оборудван с машини и съоръжения – лиценз на фирма BUHLER, напълно обновени след закупуване на предприятието.

Ежегодно се инвестира в нови линии, нови машини и съоръжения, хардуер и софтуер – с цел непрекъснато подобряване на качеството, контрола и безопасността на произвежданата продукция. Въведени са в експлоатация:

  • Две микродозиращи линии с предварително смесване на добавки
  • Две отделни линии за производство на фуражи за преживни и непреживни животни
  • Роботизирана инсталация за пакетиране на готова продукция
  • Активна вентилация на силозното стопанство
  • Една от най-модерните системи за автоматизация и контрол на всички производствени процеси

Технологичните линии са одобрени и изградени след съгласуване на проектите с водещи специалисти от Холандия. Отстранено е пресичането на потоците на отделните видове суровини и готова продукция, което позволява свеждане до минимум на риска от контаминация и произвеждане на безопасни пълноценни и допълващи комбинирани фуражи в насипен и пакетиран вид.

Напълно автоматизираният и компютизиран производствен процес, позволява проследяемост на изпълнението на всеки шарж, от всяка партида, за всяка суровина, влизаща в състава на рецептите за комбинираните фуражи.

Изградена е модерна лаборатория за изследване на комбинирани фуражи и суровини. Лабораторията е оборудвана с апарати и техника на швейцарската фирма BUCHI и е с капацитет 900 проби годишно. Съгласно план за качество, ежемесечно се изпращат проби от комбинирани фуражи и суровини за контролно изпитване във външни акредитирани лаборатории.

Като част от групата предприятия на EXTRA FEED, "ВИАНД" АД - клон предлага на своите клиенти безплатни консултации по всички въпроси, свързани с храненето, технологии за отглеждане, профилактика, лечение и др. на животни и птици.

Нашите специалисти са на разположение за разработване на индивидуални рецепти и дажби, съобразени с конкретните потребности на животните и особеностите на Вашите ферми.